LIÊN HỆ

BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO QUẬN 1

VP:Tổ Đình Chùa Vạn Thọ

Ñòa chæ : 247 Hoaøng Sa (212/158 Ng Vaên Nguyeãn).P Taân Ñònh

ÑT : (08) 38.439.543 - 0168.6262.330

 Email : [email protected] gmail.com - web : www.phatgiaoq1.com

  

BAN BIEÂN TAÄP:

-TT Thích Minh Quang  – DÑ : 0168.6262.330

-TT ThíchTaéc Hue        – DÑ : 0918.010.621

-ĐĐ Thích Ñöùc Nguyeân – DÑ : 0169.448.5399

-ĐĐ Thích Ñoàng Phöôùc – DÑ : 0909.513.437

-ĐĐ Thích Nhuaän Haïnh – DÑ : 0918.697.450

-ĐĐ Thích Chuùc Hieàn – DÑ : 0937.322.911

-ĐĐ Thích Chuùc Ñaït   – DÑ : 0902.141.127

-Sö Coâ Taéc Phuù           – DÑ : 0126.529.7579

-Sö Coâ Trung Tín         – DÑ : 0167.525.0706

-ĐH Hoaøng Phöông – DÑ : 0916.680.508

-ĐH Dieäu Tònh            – DÑ : 0937.849.935

 

Bản đồ đường đi


VIDEO 
LIÊN KẾT 
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------


THƯ VIỆN