Khuyên tu Tịnh độ của HT. Thích Trí Tịnh

Dầu rằng sau khi thành Phật, sự độ sanh mới hoàn mãn cứu cánh, nhưng lòng lợi tha thúc giục, nên cũng tùy phần, đương lúc cố lo tự độ, đồng thời khuyến tấn người hữu duyên. Muốn tất cả chúng sanh đều

ĐƯỜNG VỀ CỰC LẠC

PHẬT HUYỀN KÝ Thời mạt pháp ức ức người tu hành khó có một người đến giải thoát. Chỉ nương pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi...

Tính cách tức thời, tại đây và bây giờ của Tịnh độ tông

Ngoài ba kinh chuyên dạy về Tịnh độ của Phật A Di Đà (Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và Kinh A Di Đà tiểu bản) thì nhiều kinh của Đại thừa như Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Bi H

VIDEO 
LIÊN KẾT 
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------


THƯ VIỆN